+31 6 537 593 25EmailOver ons

Algemene-voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Interlijmwerken met huurders gesloten en betreffen de in deze AV genoemde materialen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities

In deze AV wordt verstaan onder: Verhuurder: Blokland en Blokland BV. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst/offerte of bestelbon materialen en/of diensten huurt van verhuurder voor een bepaalde periode. Materialen: alle goederen die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires. Diensten: alle diensten die verhuurder voor huurder levert

3. Huurperiode

De materialen worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 week. De huurperiode vangt aan op de huurdatum, zodra de gehuurde materialen geleverd zijn tot deze terug worden opgehaald.

4. Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen adhv ontvangen offerte en daarmee akkoord te gaan door offerte getekend retour te sturen per mail of post.

5. Waarborg

De borg tbv 150 € wordt met de eerste factuur na verhuur verrekent.  Na afloop van de huurperiode wordt deze terugbetaald, tenzij al dan niet opzettelijk schade aan de gehuurde materialen werd aangebracht zoals beschreven in Art. 13. van deze AV

6. Annulering

Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft geplaatst en bevestigd en vervolgens deze reservering wenst te annuleren, kan de verhuurder 25% van de huursom aanrekenen bij annulering 2 weken voor de gereserveerde datum en 30% van de huursom bij annulering 1 week voor de gereserveerde datum opeisen. Bij annuleringen meer dan 3 weken voor de huurdatum zullen geen annuleringskosten worden berekend. Als de verhuurder nog niet vertrokken is naar de huurder worden geen vervoerskosten aangerekend.

7. Gebruik

De huurder zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de materialen omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht ten allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, werven of andere plaatsen waar de gehuurde materialen zich bevinden om de toestand van die materialen te laten inspecteren.

8. Vervoer

Het vervoer van de gehuurde goederen gebeurt uitsluitend door de verhuurder.

9. Werking

9 A. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de materialen in goede conditie vanaf magazijn van verhuurder worden geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de materialen en erkent huurder dat de door hem gehuurde materialen beantwoorden aan het doel waarvoor hij de materialen huurt.

9 B. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde materialen voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde materialen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde materialen niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.

10. In gebreke zijn en schadevergoeding

10 A. Ingeval van beschadiging van de materialen is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

10 B. Indien verhuurder ten gevolge van beschadiging aan de materialen een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.a, van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

11. Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de materialen is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

12. Schade

12 A. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering.

12 B. Het is huurder niet toegestaan om in de gehuurde materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van de delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

12 C. Het is huurder niet toegestaan om de gehuurde materialen te laten voortslepen door enig ander voertuig. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van de delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

13. Verzekeringen

13 A. Indien de huurder met de kraan schade aan personen of andere materialen veroorzaakt, is de schade NIET verzekerd door Interlijmwerken.

13 B. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde materialen, die bij aanvang van de huurperiode niet waren geconstateerd, alsmede voor schade aan verhuurder ten gevolge van verlies en/of diefstal tijdens de huurperiode.

14. Wettelijke Aansprakelijkheid

Het gebruik van de materialen komt geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder dient er voor zorg te dragen dat de gehuurde materialen worden bestuurd door een persoon met kennis van zaken. De bestuurder is aansprakelijk voor schade ontstaan door zijn/haar onzorgvuldig handelen.

15. Weigeringsrecht verhuurder

Verhuurder of afgevaardigde van verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan of éénzijdig te annuleren of stop te zetten.

16. Gebruik door derden

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

17. Keuring

De verhuurd materialen wordt in goede staat afgeleverd en voorzien van een keuringsbewijs. Bij nieuwe kranen is dit een ingebruikstellingskeuringsbewijs. Bij reeds gebruikte kranen is dit een herkeuringsbewijs. Deze is bij levering 3 maanden geldig. Indien de huurder de kraan voor een langere periode dan 3 maande wenst te huren, in de huurder verantwoordelijk voor de herkeuring na 3 maanden. Alsook de kosten van deze keuring zijn te betalen door de huurder. U kan het gehuurde materiaal zelf laten keuren. Interlijmwerken kan op uw vraag ook een keuring aanvragen en uitvoeren, deze kosten zal de verhuurder dan doorbelasten aan de huurder.

18. Recht van toezicht

Verhuurder heeft het recht iemand te laten toezien op de gehuurde materialen Deze persoon kan het gebruik van de gehuurde materialen ook stopzetten indien nodig, bij voorbeeld bij onzorgvuldig of onvakkundig gebruik waardoor er schade aan te kraan is ontstaan.

19. Reclame

Het is verboden de reclamesticker van het gehuurde te beschadigen, onleesbaar te maken of te verwijderen.

lijmkranenhuren.nl is onderdeel van Blokland & Blokland 'Innovatief op het gebied van Kalkzandsteen lijmwerk'.

www.bloklandenblokland.nl